Forum VideoBourse : Bourse / Trading / Crypto
http://www.videobourse.fr/forum-forex/

Ajouter alerte sonore a cette indicateur zigzag
http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=16&t=14653
Page 1 sur 1

Auteur:  Goodmusic [ 13 Mai 2017, 12:32 ]
Sujet du message:  Ajouter alerte sonore a cette indicateur zigzag

Bonjour,

J'aimerais ajouter une alerte sonore sur cette indicateur zig zag

Code:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             ZigAndZagScalpel.mq4 |
//|                           Bookkeeper, 2006, yuzefovich@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 7     // Èëè 8 - äëÿ testBuffer
#property indicator_color1 Aqua
#property indicator_color2 Black
#property indicator_color3 Black
#property indicator_color4 Black
#property indicator_color5 White
#property indicator_color6 Red
#property indicator_color7 Red
//#property indicator_color8 White // Äëÿ ïîäáîðà ÷åãî-íèáóäü
extern int KeelOver=55; // Äëÿ M15
extern int Slalom=17;  // Äëÿ M15
double KeelOverZigAndZagSECTION[];
double KeelOverZagBuffer[];
double SlalomZigBuffer[];
double SlalomZagBuffer[];
double LimitOrdersBuffer[];
double BuyOrdersBuffer[];
double SellOrdersBuffer[];
//double testBuffer[];
int    shift,back,CountBar,Backstep=3;
int    LastSlalomZagPos,LastSlalomZigPos,LastKeelOverZagPos,LastKeelOverZigPos;
double Something,LimitPoints,Navel;
double CurKeelOverZig,CurKeelOverZag,CurSlalomZig,CurSlalomZag;
double LastSlalomZag,LastSlalomZig,LastKeelOverZag,LastKeelOverZig;
bool   TrendUp,SetBuyOrder,SetLimitOrder,SetSellOrder,Second=false;
string LastZigOrZag="None";
//----
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,KeelOverZigAndZagSECTION);
   SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,STYLE_DOT);//DRAW_SECTION èëè DRAW_NONE
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexBuffer(1,KeelOverZagBuffer);
   SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexBuffer(2,SlalomZigBuffer);
   SetIndexStyle(2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexBuffer(3,SlalomZagBuffer);
   SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(3,0.0);
   SetIndexBuffer(4,LimitOrdersBuffer);
   SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(4,108);
   SetIndexEmptyValue(4,0.0);
   SetIndexBuffer(5,BuyOrdersBuffer);
   SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(5,233);
   SetIndexEmptyValue(5,0.0);
   SetIndexBuffer(6,SellOrdersBuffer);
   SetIndexStyle(6,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(6,234);
   SetIndexEmptyValue(6,0.0);
   //   SetIndexStyle(7,DRAW_SECTION);
   //   SetIndexBuffer(7,testBuffer);
   //   SetIndexEmptyValue(7,0.0);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   CountBar=Bars-KeelOver;
   LimitPoints=Ask-Bid;
   if(CountBar<=3*KeelOver) return(-1); // Ìàëîâàòî áóäåò
   if(KeelOver<=2*Slalom) return(-1);  // Òùàòåëüíåå íàäî
   // Çà÷èñòêà íåïðàâèëüíîé èñòîðèè
   for(shift=Bars-1; shift>Bars-KeelOver; shift--)
     {
      SlalomZagBuffer[shift]=0.0;
      SlalomZigBuffer[shift]=0.0;
      KeelOverZagBuffer[shift]=0.0;
      KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0.0;
      LimitOrdersBuffer[shift]=0.0;
      BuyOrdersBuffer[shift]=0.0;
      SellOrdersBuffer[shift]=0.0;
      //      testBuffer[shift]=0.0;
     }
   //+---Ïåðâûé ïîõîä ïî èñòîðèè----------------------------------------+
   The_First_Crusade();
   //+---Âòîðîé ïðîõîä ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì---------------------------+
   //+---ñ öåëüþ ïîä÷èñòêè íåâåðíî ïîíÿòûõ ñîáûòèé----------------------+
   LastSlalomZag=-1; LastSlalomZagPos=-1;
   LastSlalomZig=-1;  LastSlalomZigPos=-1;
   LastKeelOverZag=-1; LastKeelOverZagPos=-1;
   LastKeelOverZig=-1;  LastKeelOverZigPos=-1;
   The_Second_Crusade();
   //+---Òðåòèé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ - ïîñòðîåíèå "òðåíäà"--------------+
   //+---è ðàññòàíîâêà "òîðãîâûõ ñèãíàëîâ"------------------------------+
   LastSlalomZag=-1; LastSlalomZagPos=-1;
   LastSlalomZig=-1;  LastSlalomZigPos=-1;
   LastZigOrZag="None";
   The_Third_Crusade();
   //+---À ÷åãî ìû òåïåðü áóäåì èìåòü çäåñü è ñåé÷àñ?-------------------+
   Shift_Zerro();
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void The_First_Crusade()
  {
   for(shift=CountBar; shift>0; shift--)
     {
      // Ïîèñê òî÷åê "âñòàë â ïîçó" - "óøåë ñ ðûíêà"
      CurSlalomZig=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Slalom,shift)];
      CurSlalomZag=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Slalom,shift)];
      // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÑëàëîìÇèãà äëÿ âõîäà
      // â ïîêóïêó èëè äëÿ âûõîäà èç ïðîäàæè
      if(CurSlalomZig==LastSlalomZig) CurSlalomZig=0.0;
      else
        {
         LastSlalomZig=CurSlalomZig;
         if((Low[shift]-CurSlalomZig)>LimitPoints) CurSlalomZig=0.0;
         else
           {
            // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çèã,
            // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
            for(back=1; back<=Backstep; back++)
              {
               Something=SlalomZigBuffer[shift+back];
               if((Something!=0)&&(Something>CurSlalomZig))
                  SlalomZigBuffer[shift+back]=0.0;
              }
           }
        }
      // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÑëàëîìÇàãà äëÿ âõîäà âíèç
      // èëè äëÿ âûõîäà èç ïîêóïêè
      if(CurSlalomZag==LastSlalomZag) CurSlalomZag=0.0;
      else
        {
         LastSlalomZag=CurSlalomZag;
         if((CurSlalomZag-High[shift])>LimitPoints) CurSlalomZag=0.0;
         else
           {
            // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çàã,
            // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
            for(back=1; back<=Backstep; back++)
              {
               Something=SlalomZagBuffer[shift+back];
               if((Something!=0)&&(Something<CurSlalomZag))
                  SlalomZagBuffer[shift+back]=0.0;
              }
           }
        }
      // Âñå, ÷òî íàøëè íîâåíüêîãî è ïóñòûøêè - êëàäåì â áóôåðà ñëàëîìà
      SlalomZigBuffer[shift]=CurSlalomZig;
      SlalomZagBuffer[shift]=CurSlalomZag;
      // Èùåì òî÷êè ðàçâîðîòà äëÿ ïîñòðîåíèÿ "ëèíåéíîãî òðåíäà", ïðè ýòîì
      // â áóôåð ðàçâîðîòîâ ZigAndZag ïîêà ÷òî áóäåì êëàñòü òîëüêî ÎâåðêèëüÇèãè
      CurKeelOverZig=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,KeelOver,shift)];
      CurKeelOverZag=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,KeelOver,shift)];
      // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÎâåðêèëüÇèãà
      if(CurKeelOverZig==LastKeelOverZig) CurKeelOverZig=0.0;
      else
        {
         LastKeelOverZig=CurKeelOverZig;
         if((Low[shift]-CurKeelOverZig)>LimitPoints) CurKeelOverZig=0.0;
         else
           {
            // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çèã,
            // îñòàâëÿåì òîëüêî ïîñëåäíèé, áîëåå ðàííèå óáèðàåì
            for(back=1; back<=Backstep; back++)
              {
               Something=KeelOverZigAndZagSECTION[shift+back];
               if((Something!=0)&&(Something>CurKeelOverZig))
                  KeelOverZigAndZagSECTION[shift+back]=0.0;
              }
           }
        }
      // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå î÷åðåäíîãî ÎâåðêèëüÇàãà
      if(CurKeelOverZag==LastKeelOverZag) CurKeelOverZag=0.0;
      else
        {
         LastKeelOverZag=CurKeelOverZag;
         if((CurKeelOverZag-High[shift])>LimitPoints) CurKeelOverZag=0.0;
         else
           {
            // Íà èíòåðâàëå Backstep ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí Çàã,
            // áîëåå ðàííèå óáèðàåì
            for(back=1; back<=Backstep; back++)
              {
               Something=KeelOverZagBuffer[shift+back];
               if((Something!=0)&&(Something<CurKeelOverZag))
                  KeelOverZagBuffer[shift+back]=0.0;
              }
           }
        }
      // Âñå, ÷òî íàøëè èëè íå íàøëè - êëàäåì â áóôåðà ðàçâîðîòîâ
      KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=CurKeelOverZig;
      KeelOverZagBuffer[shift]=CurKeelOverZag;
     }
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void The_Second_Crusade()
  {
   // Ïðîñòî ïîä÷èñòêà ëèøíåãî
   for(shift=CountBar; shift>0; shift--)
     {
      CurSlalomZig=SlalomZigBuffer[shift];
      CurSlalomZag=SlalomZagBuffer[shift];
      if((CurSlalomZig==0)&&(CurSlalomZag==0)) continue;
      if(CurSlalomZag!=0)
        {
         if(LastSlalomZag>0)
           {
            if(LastSlalomZag<CurSlalomZag) SlalomZagBuffer[LastSlalomZagPos]=0;
            else SlalomZagBuffer[shift]=0;
           }
         if(LastSlalomZag<CurSlalomZag || LastSlalomZag<0)
           {
            LastSlalomZag=CurSlalomZag;
            LastSlalomZagPos=shift;
           }
         LastSlalomZig=-1;
        }
      if(CurSlalomZig!=0)
        {
         if(LastSlalomZig>0)
           {
            if(LastSlalomZig>CurSlalomZig) SlalomZigBuffer[LastSlalomZigPos]=0;
            else SlalomZigBuffer[shift]=0;
           }
         if((CurSlalomZig<LastSlalomZig)||(LastSlalomZig<0))
           {
            LastSlalomZig=CurSlalomZig;
            LastSlalomZigPos=shift;
           }
         LastSlalomZag=-1;
        }
      CurKeelOverZig=KeelOverZigAndZagSECTION[shift];
      CurKeelOverZag=KeelOverZagBuffer[shift];
      if((CurKeelOverZig==0)&&(CurKeelOverZag==0)) continue;
      if(CurKeelOverZag !=0)
        {
         if(LastKeelOverZag>0)
           {
            if(LastKeelOverZag<CurKeelOverZag)
               KeelOverZagBuffer[LastKeelOverZagPos]=0;
            else KeelOverZagBuffer[shift]=0.0;
           }
         if(LastKeelOverZag<CurKeelOverZag || LastKeelOverZag<0)
           {
            LastKeelOverZag=CurKeelOverZag;
            LastKeelOverZagPos=shift;
           }
         LastKeelOverZig=-1;
        }
      if(CurKeelOverZig!=0)
        {
         if(LastKeelOverZig>0)
           {
            if(LastKeelOverZig>CurSlalomZig)
               KeelOverZigAndZagSECTION[LastKeelOverZigPos]=0;
            else KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0;
           }
         if((CurKeelOverZig<LastKeelOverZig)||(LastKeelOverZig<0))
           {
            LastKeelOverZig=CurKeelOverZig;
            LastKeelOverZigPos=shift;
           }
         LastKeelOverZag=-1;
        }
     }
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void The_Third_Crusade()
  {
   bool first=true;
   for(shift=CountBar; shift>0; shift--)
     {
      // Íèçâåãàåì ïðåæíèõ ïðîðîêîâ
      LimitOrdersBuffer[shift]=0.0;
      BuyOrdersBuffer[shift]=0.0;
      SellOrdersBuffer[shift]=0.0;
      // Çàäàåì öåíòð ìèðîçäàíüÿ èíòåðâàëà shift (ïî ëþáîìó -
      // ñïîñîá áîëüøîãî ïîëèòè÷åñêîãî âåñà íå èìååò)
      Navel=(5*Close[shift]+2*Open[shift]+High[shift]+Low[shift])/9;
      // Åñëè îâåðêèëü - ñìîòðèì,
      // êóäà (ìîæåò áûòü) äàëüøå ñåéìîìåíòíî ïîéäåì: ââåðõ èëè âíèç
      if(KeelOverZigAndZagSECTION[shift]!=0.0)
        {
         TrendUp=true;
         first=false;
        }
      if(KeelOverZagBuffer[shift]!=0.0)
        {
         TrendUp=false;
         first=false;
        }
      // Ñîáèðàåì â KeelOverZigAndZagSECTION è ÎâåðêèëüÇèãè, è ÎâåðêèëüÇàãè,
      // è ïóñòûøêè - âñå â îäíó êó÷êó, òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àåì äîëãîèãðàþùèé
      // ZigAndZag, íàòÿãèâàÿ íèòü "òðåíäà" íà ïóïêè ðàçâîðîòíûõ ñâå÷åê
      if(KeelOverZagBuffer[shift]!=0.0 || KeelOverZigAndZagSECTION[shift]!=0.0)
        {
         KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=Navel;
        }
      else KeelOverZigAndZagSECTION[shift]=0.0;
      // Ïðîâåðÿåì shift íà íàëè÷èå ÑëàëîìÇèãà èëè ÑëàëîìÇàãà
      if(SlalomZigBuffer[shift]!=0.0)
        {
         LastZigOrZag="Zig";
         LastSlalomZig=Navel;
         SetBuyOrder=false;
         SetLimitOrder=false;
         SetSellOrder=false;
        }
      if(SlalomZagBuffer[shift]!=0.0)
        {
         LastZigOrZag="Zag";
         LastSlalomZag=Navel;
         SetBuyOrder=false;
         SetLimitOrder=false;
         SetSellOrder=false;
        }
      // è, åñëè íè ÑëàëîìÇèãà, íè ÑëàëîìÇàãà óæå íåò,
      // à îâåðêèëü óæå áûë - ñìîòðèì, à ÷òî åñòü ïî âõîäó-âûõîäó
      if(SlalomZigBuffer[shift]==0.0 &&
         SlalomZagBuffer[shift]==0.0 &&
         first==false)                  Slalom_With_A_Scalpel();
     }
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Shift_Zerro()
  {
   shift=0;
   Navel=(5*Close[0]+2*Open[0]+High[0]+Low[0])/9;
   Slalom_With_A_Scalpel();
   KeelOverZigAndZagSECTION[0]=Navel;
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Slalom_With_A_Scalpel()
  {
   // Ïðîâåðÿåì ñóùåñòâóþùèé ñèãíàë íà èìååò ïðàâî áûòü
   // èëè íà åñëè íå ñòîèò, à õîòåëîñü áû: 
   // åñëè õîä ÷èñòî êîíêðåòíî ïî æèçíè - çàáèâàåì Ñòðåëêó íà äåíüãè,
   // åñëè ïðîòèâ - ñòàâèì íà øóõåð Øàðèêà Äåëàé-Íîãè
   if(LastZigOrZag=="Zig")
     {
      if(TrendUp==true)
        {
         if((Navel-LastSlalomZig)>=LimitPoints && SetBuyOrder==false)
           {
            SetBuyOrder=true;
            BuyOrdersBuffer[shift]=Low[shift+1];
            LastSlalomZigPos=shift;
           }
         if(Navel<=LastSlalomZig && SetBuyOrder==true)
           {
            SetBuyOrder=false;
            BuyOrdersBuffer[LastSlalomZigPos]=0.0;
            LastSlalomZigPos=-1;
           }
        }
      if(TrendUp==false)
        {
         if(Navel>LastSlalomZig && SetLimitOrder==false)
           {
            SetLimitOrder=true;
            LimitOrdersBuffer[shift]=Navel;
            //            LimitOrdersBuffer[shift]=Close[shift];
            LastSlalomZigPos=shift;
           }
         if(Navel<=LastSlalomZig && SetLimitOrder==true)
           {
            SetLimitOrder=false;
            LimitOrdersBuffer[LastSlalomZigPos]=0.0;
            LastSlalomZigPos=-1;
           }
        }
     }
   if(LastZigOrZag=="Zag")
     {
      if(TrendUp==false)
        {
         if((LastSlalomZag-Navel)>=LimitPoints && SetSellOrder==false)
           {
            SetSellOrder=true;
            SellOrdersBuffer[shift]=High[shift+1];
            LastSlalomZagPos=shift;
           }
         if(Navel>=LastSlalomZag && SetSellOrder==true)
           {
            SetSellOrder=false;
            SellOrdersBuffer[LastSlalomZagPos]=0.0;
            LastSlalomZagPos=-1;
           }
        }
      if(TrendUp==true)
        {
         if(LastSlalomZag>Navel && SetLimitOrder==false)
           {
            SetLimitOrder=true;
            LimitOrdersBuffer[shift]=Navel;
            //            LimitOrdersBuffer[shift]=Close[shift];
            LastSlalomZagPos=shift;
           }
         if(Navel>=LastSlalomZag && SetLimitOrder==true)
           {
            SetLimitOrder=false;
            LimitOrdersBuffer[LastSlalomZagPos]=0.0;
            LastSlalomZagPos=-1;
           }
        }
     }
   return;
  }
//+--Ñîáñòâåííî, ÿ âñå ñêàçàë. Çàáàâíî, åñëè âñå ýòî ðàáîòàòü áóäåò--+
//+------------------------------------------------------------------+

Merci d'avance pour votre aide

Fichiers joints:
zig-zag-buy-sell.mq4 [15.51 Kio]
Téléchargé 104 fois
zig-zag-buy-sell.ex4 [21.37 Kio]
Téléchargé 108 fois

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 18 Aoû 2017, 18:11 ]
Sujet du message:  Insérer une alerte sonore sur Metatrader

J'ai trouvé cette fiche qui semble répondre à ton besoin: https://www.mataf.net/fr/forex/edu/guide-metatrader/metatrader-inserer-une-alerte-sonore.

Auteur:  Yorik [ 31 Aoû 2017, 19:20 ]
Sujet du message:  Re: Ajouter alerte sonore a cette indicateur zigzag

Salut

Autrement tu as ici. tu écris ce que tu veux faire
et tu reçois ensuite une réponse
http://metatrader4cfd.com/programmeur-m ... ormulaire/

Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/